קטלוג חלקי אלקטרוניקה SerDes

Electronic Partsקטגוריהתיאור
VN16218תקשורתGigabit SERDES Transceiver
VN16218L2תקשורתGigabit SERDES Transceiver
SN65LV1023AתקשורתSpeed LVDS Serdes
SN65LVDS152תקשורתSpeed LVDS Serdes
SCAN921025HתקשורתHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
SCAN921025HSMתקשורתHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
MC92610תקשורתQuad 3.125 Gbaud SERDES User???s Manual
MC92602תקשורתQuad 1.25 Gbaud Reduced Interface SERDES Reference Manual
MC92600תקשורתQuad 1.25 Gbaud SERDES User???s Manual
SN65LVDS93תקשורתLVDS SERDES TRANSMITTER
SN65LVDS93DGGתקשורתLVDS SERDES TRANSMITTER
HDMP-1687תקשורתFour Channel SerDes Circuit Gigabit Ethernet Fibre Channel
SN65LV1021תקשורתSpeed LVDS Serdes
SCAN921226HתקשורתHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
SCAN921226HSMתקשורתHigh Temperature 20-80 LVDS SerDes with IEEE 1149.1 (JTAG) at-speed BIST
SN65LVDS151תקשורתSpeed LVDS Serdes
SN65LVDS150תקשורתSpeed LVDS Serdes
SN65LV1224AתקשורתSpeed LVDS Serdes
SN65LV1212תקשורתSpeed LVDS Serdes
SN65LV1224תקשורתSpeed LVDS Serdes
SN65LV1023תקשורתSpeed LVDS Serdes
IDT77V7101תקשורתGigabit SERDES Transceiver
VSC8234תקשורת10/100/1000BASE-T WITH SGMII SERDES INTERFACES
CYP15G0402DX-BGCתקשורתQUAD HOTLINKII SERDES
SN65LV1224BDBתקשורתLVDS Serdes Receiver 660Mbps
CYP15G0402DXתקשורתQuad HOTLinkII SERDES
ISL34340תקשורתWSVGA 24-Bit Long-Reach Video Serdes with Bidirectional Side-Channel
ORSPI4-1F1156CתקשורתDual SPI4 Interface High-Speed SERDES FPSC
ORSPI4-1F1156IתקשורתDual SPI4 Interface High-Speed SERDES FPSC
ORSPI4-1FE1036C2תקשורתDual SPI4 Interface High-Speed SERDES FPSC